หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกุ่น พิพิธกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจัตุรัส ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วย ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจัตุรัสประมาณ 7 กิโลเมตร ไปตามถนนลาดยาง เส้นทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2179 (ถนนสายจัตุรัส - บำเหน็จณรงค์) และอยู่ห่างจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 45 กิโลเมตร ตำบลหนองโดนมีเนื้อที่ประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,125 ไร่
 
   
 
  ประชากรทั้งสิ้น   5,717   คน แยกเป็น
 
ชาย   2,715   คน คิดเป็นร้อยละ   47.49
 
หญิง   1,637   คน คิดเป็นร้อยละ   51.20
  จำนวนครัวเรือน   1,891    ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย    83.13   คน/ตารางกิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดนอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู

ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ และตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองบัวโคก และตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส และตำบลท่ากูบ ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่