หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย. [ 8 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
  
 

 
 
ทต.หนองบัวแดง การแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่ จ.หนองบัวลำภู [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองบัวแดง การล้างทำความสะอาดถนน ตามคำร้องทั่่วไป [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองบัวแดง การแข่งขัน NBD TO BE CONTEST [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.หนองบัวแดง การอำนวยความสะดวกและการดูแลความเรียบร้อย บริเวณต้นกระธูป [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองไผ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสร [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่) ของเทศบาลตำบลท [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพร้อมทั้งลดธงครึ่งเสา เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ วันที่ 6 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับสีทอง ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบ 2567 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองบัวแดง ทีมงานคุณภาพ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.หนองบัวแดง การเยี่ยมชมต้นกระธูปเทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
ทต.หนองบัวแดง การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.ซับสีทอง วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 นายน้อย เชื้อจันอัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองบัวแดง พิธีเปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
  
 

รอยพระพุทธบาทจำลอง วัดสะแกบ้านร้านหญ้า
 

วัดป่าฉัพพรรณรังสี
 
 
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3188  [ 6 ต.ค. 2565 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3187  [ 6 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3181  [ 6 ต.ค. 2565 ]
หารือการอุทิศที่ดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3162  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กพส. มท 0810.8/ว3163  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3159  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14722-14797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว3127  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
 
** ด่วนที่สุด ** การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือน กันยายน 2565 ให้แก่ อปท. [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
** ด่วนที่สุด ** แนวทางการจ้างที่ปรึกษา [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ส่งแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี และการพัสดุของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
**ด่วนที่สุด** การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อปท. ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ. ทน. ทม.) [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดำเนินการสำรวจ ข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
การกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 76 
***ด่วนที่สุด*** การเสนอคำของบประมาณแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 6 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 76 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถื่นในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5 (Virtual Workshop on Safe Community) [ 5 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนถิ่นทุกแห่งบันทึกข้อมูลด้านการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี มฝ.1 ประจำปี 2565 (DLA Waste)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 134 
ขอให้มอบเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 101 
เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 84 
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่านิติกรรมที่ดินฯ) จากสนง.ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ โอนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
  
 
งูเข้าบ้าน (18 พ.ค. 2564)    อ่าน 184  ตอบ 1  
วัคซีนป้องกันพิษสุนัข (18 พ.ค. 2564)    อ่าน 152  ตอบ 1  
  
 
  

ตะกร้ายางพารา  
  
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองโดนช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 098-597-6474
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.หนองโดน
facebook
อบต.หนองโดน
อบต.หนองโดน