หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกุ่น พิพิธกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 [ 7 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 145 
ประกาศรับโอนย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง(กรณีไม่ทำซื้อจ้างในระบบegp)ประจำปีงบประมา [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตามแบบ สขร.1 (การจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงวันที่ 1 ถึง 31 [ 6 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
  
 
ทต.หนองสังข์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสังข์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ 💦วิกฤตนี้เราจะสู้ไปด้วยกัน เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นา [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ 💦ปีนี้น้ำมากในรอบหลายสิบปี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ โดยนายศราวุฒิ เหล่า [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริห [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ นายคณิต เข [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ 💦เทศบาลตำบลลาดใหญ่เร่งแก้ไขน้ำที่หลากเข้าท่วมขังพื้นที่เกษตร ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นาย [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ คณะผู้บริห [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายศราวุฒิ เหล่าพิพัฒน์ตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ มอบหมายให้ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยยาง นางสาวศริณญา โทรักษา นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง ได้ออกให้กำลังใจ พร้อมทั้ง สนับสนุน [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บำเหน็จณรงค์ ส่งตัวกลับบ้าน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
  
 

รอยพระพุทธบาทจำลอง วัดสะแกบ้านร้านหญ้า
 

วัดป่าฉัพพรรณรังสี
 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการตลาดในการปฏิบัติตามมตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 44 
**ด่วนที่สุด** สรุปข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 138 
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งว่าง) [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 75 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 136 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 248 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (งวดที่ 2) [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ขอส่งข้อมูล Infographic การนำเข้าข้อมูลและเอกสารแนะนำระบบรายงาน CATAS System ของกระทรวงศึกษาธิการ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
ด่วนที่สุด**ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔  [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
****ด่วนที่สุด**** การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
****ด่วนที่สุด**** แจ้งแนวทางการส่งเงินเหลือจ่ายโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ คืน [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 42 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมกิจกรรม วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิสุนัขบ้า) โลก พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด**การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 68 
ขอความร่วมมือควบคุมกำกับมาตรการในการดำเนินการตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
ประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 89 
**ด่วนที่สุด**ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 51 
**ด่วนที่สุด** การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 134 
ด่วนที่สุด** แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)  [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 66 
  
 
งูเข้าบ้าน (18 พ.ค. 2564)    อ่าน 105  ตอบ 1  
วัคซีนป้องกันพิษสุนัข (18 พ.ค. 2564)    อ่าน 72  ตอบ 1  
  
 

  

ตะกร้ายางพารา  

พรมเช็ดเท้า  
  
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองโดนช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-874-3443
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10