หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกุ่น พิพิธกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 95 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 1014 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 200 
  
 
อบต.หนองไผ่ โครงการในการป้องกันสถาบันชาติ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโพนงาม ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเป้า ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองบัวแดง เทศบาลตำบลหนองบัวแดง มอบโล่พ่อดีเด่น ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.ชัยภูมิ รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
ทต.ลาดใหญ่ นางวาสนา อุตมะพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันส [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมไหล่ถนนเส้นบ้านคุ้มคอกหมู หมู่ที่ 3 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.ชัยภูมิ เรียนเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกีย [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไหล่ถนนเส้นบ้านนายจรัล กิ่งคำ หมู่ที่ 7 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแท่น ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.ชัยภูมิ โครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.หนองแวง #การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
อบต.หนองแวง #การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
  
 

รอยพระพุทธบาทจำลอง วัดสะแกบ้านร้านหญ้า
 

วัดป่าฉัพพรรณรังสี
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
ถึง สนง.ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ ทม.ชัยภูมิ เรื่อง รายงานการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 และ 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ *ด่วนที่สุด* [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติล ฉบับที่ 49 พ.ศ. 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 127 
แจ้งมติ ก.อบต.ชย ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 222 
รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
**ด่วนที่สุด**การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งประชาสัมพันธ์ให้มอบหมายผู้ประสานงานเพื่อมารับเสื้อและเหรียญในการจัดงานเดิน - วิ่่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
***ด่วนที่สุด*** ขอขยายวันรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม  [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
ขออนุญาตให้บุคลากรในหน่วยงาน มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อและประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ขอส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
เรียนเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6 [ 9 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
ด่วนที่สุด แจ้งการใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี [ 6 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอนําส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (เพิ่มเติม) [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
**ด่วนที่สุด***รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
**ด่วนที่สุด**โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก [ 5 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 19 
  
 
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 719  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 5944  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 641  ตอบ 0  
  
 

  

ตะกร้ายางพารา  

พรมเช็ดเท้า  
  
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.หนองโดนช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-874-3443
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10