หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  คุณอยากให้ อบต.หนองโดนช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
 
ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก [ 15 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 980 
 
ทต.ภูเขียว โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ภูเขียว โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองโพนงาม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร ประกาศสภาเรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลคอนสาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.คอนสาร โครงการการฝึกอบรมซ้อมแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซอมแซมรถยนย์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน นข 3556 ชัยภู [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.นาฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ลาดใหญ่ การประชุมบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ชั้น ๒ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทา [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
     
 

รอยพระพุทธบาทจำลอง วัดสะแกบ้านร้านหญ้า
 

วัดป่าฉัพพรรณรังสี
 
 
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3743  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/16678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว5467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ากรรมการ ก.พ.ค. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว3749  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3747  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5530  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3601  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร) กพส. มท 0810.6/ว3731 [รายชื่อ อปท.]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/16594-16610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
**ด่วนที่สุด***ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 49 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
ประชามัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลกรท้องถิ่นหลักสูตร\"การปิดบัญชีประจำปี พ.ศ.2562 และการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานในระบบบัญชี e-LAAS\"(ฝึกปฏิบัติจริง) [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
**ด่วนที่สุด**การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
**ด่วนที่สุด**การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
**ด่วนที่สุด**ประชาสัมพันธ์ นักเรียนและสถานศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การบันทึกข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 36 
แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 52 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
**ด่วนที่สุด**โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ข้อหารือแนวทางแปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง [ 12 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 34 
***ด่วนที่สุด*** ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านมาตรฐานชาติ [ 11 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 81 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
 
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (4 ต.ค. 2561)    อ่าน 654  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 795  ตอบ 0  
     
 
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพ่อหลวง (18 ก.ย. 2562)    อ่าน 4612  ตอบ 293
อบต.หนองนาแซง เรื่อง...ร้องเรียน ร้องทุกข์ (16 ก.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.บ้านหัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ย. 2562)    อ่าน 5448  ตอบ 295
อบต.หนองนาแซง  เว็บไซต์ อบต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ให้บริการแล้วค่ะ (10 ก.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.บ้านแท่น รบกวนสอบถามข้อมูลครบ (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.คอนสาร เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 629  ตอบ 0
ทต.บ้านเพชรภูเขียว ประวัติบ้านเพชร (24 ส.ค. 2562)    อ่าน 3492  ตอบ 8
อบต.บ้านเป้า เว็บไซต์ อบต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ส.ค. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.บ้านเต่า สอบถามเรื่องการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.ลาดใหญ่ ขออนุญาต แนะนำทิปและเทคนิคคอมพิวเตอร์ (25 ก.ค. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0

  

ตะกร้ายางพารา  
  
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557