หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารสวนตำบลหนองโดน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)