หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกุ่น พิพิธกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
 
 


นายสุรชาติ โผยขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางนิภารัตน์ นาคเสนีย์
นักบริหารงานทั่วไป


จ.อ.พิเชษฐ ม่วงทา
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสมคิด เกิดสิน
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพรเพ็ญ สนณรงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางประยูร กาฬปักษิณ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายประกิม ฉิมสะอาด
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญเชิญ ก้อนจันทร์เทศ
ยาม