คุณอยากให้ อบต.หนองโดนช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 53 )
68.83%
ไฟฟ้า ( 15 )
19.48%
ประปา ( 1 )
1.30%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 1 )
1.30%
การส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
9.09%