คุณอยากให้ อบต.หนองโดนช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
ถนน ( 54 )
67.50%
ไฟฟ้า ( 15 )
18.75%
ประปา ( 1 )
1.25%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ( 2 )
2.50%
การส่งเสริมอาชีพ ( 8 )
10.00%