หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
'' ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเกษตรอินทรีย์
วิถีชีวิตพอเพียง บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ''
นายกันยา หัดจุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
อบต.หนองโดน
1
2
3
วิสัยน์ทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน
 
ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนทุกหมู่บ้านให้เข้มแข็ง สามารถเกื้อกูลสมาชิกในกลุ่ม และแก้ไขปัญหาของชุมชนภายในตำบลได้เอง
 
เตรียมชุมชนให้พร้อมรองรับความเจริญเติบโตของสังคมเมือง และบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนจน ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและเครือข่ายชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้
 
คน ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเอื้ออาทรไม่คอร์รัปชั่น มีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 098-597-6474
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557
 
 


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10