หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน
 
ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ ให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง
 
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครองประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทุกขั้นตอนเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนทุกหมู่บ้านให้เข้มแข็ง สามารถเกื้อกูลสมาชิกในกลุ่ม และแก้ไขปัญหาของชุมชนภายในตำบลได้เอง
 
เตรียมชุมชนให้พร้อมรองรับความเจริญเติบโตของสังคมเมือง และบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนจน ซึ่งมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนและเครือข่ายชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้
 
คน ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความเอื้ออาทรไม่คอร์รัปชั่น มีภูมิคุ้มกัน อยู่ในสังคมที่เข้มแข็งปลอดจากยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2557